دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت
  • خانه
  • دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت
 
ردیف نام ترکی نام فارسی شهر توضیحات
۱ koc university دانشگاه کوچ استانبول خصوصی
۲ Hacettepe university دانشگاه حاجت تپه آنکارا
۳ Istanbul university دانشگاه استانبول استانبول
۴ Ankara university دانشگاه آنکارا آنکارا
۵ Ege university دانشگاه اگه ازمیر
۶ Ataturk university دانشگاه آتاتورک ارزوروم جهت همکاری با دانشگاه علوم پزشکی ارومیه