دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت علوم
 • خانه
 • دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت علوم
گروه الف (ممتاز)
 1. Bilkent University
 2. Bogazici University
 3. Hacettepe University
 4. Koc University
 5. Middle East Technical University
 6. Sabanci University
گروه ب (خوب)
 1. Ankara University
 2. Cankaya University
 3. Cukurova University
 4. Dokuz Eylul University
 5. Ege University
 6. Erciyes University
 7. Gazi University
 8. Istanbul Technical University
 9. Istanbul University
 10. Karabuk University
 11. Marmara University
 12. Yildiz Technical University
گروه ج (متوسط)
 1. Akdeniz University
 2. Anadolu University
 3. Atılım University
 4. Bahçeşehir University (BAU)
 5. Eskisehir Osmangazi University
 6. Istanbul Aydin University
 7. Istanbul Bilgi University
 8. Izmir Institute of Technology
 9. Izmir University of Economics
 10. Kadir Has University
 11. Kocaeli Univerity
 12. KTO Karatay University
 13. Ondokuz Mayis University
 14. Ozyegin University
 15. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 16. Sakarya University
 17. Selcuk University
 18. Uludag University
 19. University of Gaziantep
 20. Yeditepe University